Ubezpieczenia indywidualne

 

 1. KOMUNIKACYJNE
 2. MAJĄTKOWE
 3. PODRÓŻ
 4. NNW
 5. ZDROWOTNE
 6. OC
 7. UBEZPIECZENIA  NA  ŻYCIE
 8. UBEZPIECZENIA  ROLNE

 

 


KOMUNIKACYJNEOC
Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jak uzyskać zniżki 

Dla kogo krótkoterminowe ubezpieczenie OC
30 - dniowe ubezpieczenie OC mogą zawrzeć osoby, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów lub podmioty pośredniczące w takich transakcjach np. komisy i salony samochodowe
  • osoby prywatne, które zakupiły pojazd za granicą, a który po przekroczeniu granicy nie posiada ubezpieczenia OC

Informacja o ubezpieczeniu AC
Ubezpieczenie AC

Ø      Zderzenia z innym pojazdem
Ø      Zderzenia z osobą lub zwierzęciem
Ø      Zderzenia z przedmiotem np. budynek, drzewo
Ø      Uszkodzenie pojazdu w wyniku działania żywiołów np. powódź
Ø      Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia
W naszej ofercie znajdziecie Państwo ubezpieczenia AC na tzw. all risk’u. Oznacza to, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń, a nie tylko za szkody z ryzyk nazwanych.

 MINICASCO

Ubezpieczenie chroni pojazd przed zdarzeniami, które wydarzyły się nie z winy ubezpieczonego lub na które nie ma wpływu, tj. zdarzeniami losowymi, czyli działaniem żywiołów, wandalizmem, kradzieżą pojazdu lub wyposażenia, a także zderzeniem z ludźmi lub zwierzętami.
Zaletą tego ubezpieczenia są jego niewielkie koszty
Jak uzyskać zniżki w AC


UBEZPIECZENIE SZYB
Ubezpieczenie Szyb Samochodowych
Ubezpieczenie to pozwala  ubezpieczyć szyby w zakresie analogicznym jak ma to miejsce w autocasco. Oznacza to, że ochroną objęte są szkody powstałe na skutek:

Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby
Zakres ubezpieczenia obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich szyb w pojeździe
Ubezpieczeniem tym mogą być objęte pojazdy osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony
Ubezpieczenie to może być zawarte tylko warz z ubezpieczeniem OC lub też z AC
Wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia szyb nie wpływa na zmianę posiadanych przez Ubezpieczonego zniżek

 

 

Assistance
Ubezpieczenie Moto Assistance zapewnia kierowcy i pasażerom auta pomoc w trudnych sytuacjach w czasie podróży tj. wypadku, awarii, kradzieży, czy też choroby kierowcy lub pasażerów. Ubezpieczenie assistance  przeznaczone jest dla:

Ubezpieczenie Assistance można wykupić w kilku, różniących się od siebie zakresem pomocy, wariantach.
Najbardziej podstawowy wariant ubezpieczenia Assistance, który można wykupić jako dodatek do ubezpieczenia OC, zapewnia nam pomoc w postaci holowania w razie wypadku. W wariantach bardziej rozbudowanych możemy mieć zapewnioną także następującą pomoc:

 Dlaczego warto wykupić Assistance?

NNW Kierowcy i Pasażerów
Dla kogo NNW kierowcy i pasażerów

Co zapewnia NNW ?
Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe podczas:

 CO ZAPEWNIA NNW
W ramach ubezpieczenia NNW można liczyć na wypłatę świadczeń z tytułu:

NNW z wysoką sumą Ubezpieczenia dla Kierowcy
Dopełnieniem ubezpieczenia NNW są dwa typy ubezpieczeń

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym
Jest to ubezpieczenie dla osób, które często podróżują i chciałyby zabezpieczyć rodzinę na wypadek swojej śmierci.
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

Ubezpieczenie zawierane jest na rok i może być przedłużane
Ubezpieczenie to można wykupić niezależnie od innych ubezpieczeń.
OCHRONA PRAWNA
DLA KOGO PRZYSŁUGUJE
Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje:

CO ZAPEWNIA

Ubezpieczeniem kosztów ochrony prawnej objęte są:

W jakich sytuacjach można skorzystać z ochrony prawnej?


MAJĄTKOWEUBEZPIECZENIE  DOMÓW  I MIESZKAŃ
Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.
Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome
i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.
Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

HOME SISTANCE
Wiele Towarzystw bezpłatnie dodaje do ubezpieczenia mieszkania/domu ubezpieczenie „home assistance.”.
Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy specjalisty oraz pokrycie kosztów takiej pomocy. Oczywiście zakres assistance w zależności od Towarzystwa może być różny. Może on obejmować między innymi.:

UBEZPIECZENIE MEDICAL ASISTANCE
Ubezpieczenia assistance można rozszerzyć o tzw. medical  assistance. Dzięki temu ubezpieczeniu jeśli dotknie nas lub naszych bliskich nagła choroba możemy liczyć między innymi na:

UB MIENIA PODRĘCZNEGO
Ubezpieczając mieszkanie czy też dom możemy ubezpieczyć także mienie podręczne.
Podręczne mienie ruchome może być różnie definiowane w zależności od Towarzystwa, z reguły jednak jako takie mienie ujmowane są: teczki, torby, walizki, plecaki, portfele, dokumenty osobiste, pieniądze, karty i inne środki płatnicze, zegarki, klucze do miejsca ubezpieczenia, bilety, telefony komórkowe, laptopy, okulary i inne przedmioty zwyczajowo traktowane jako mienie podręczne. 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w mieniu podręcznym powstałe wskutek usiłowania lub dokonania rabunku.
UBEZPIECZENIE OBIEKTÓW   MAŁEJ ARCHITEKTURY
Obiektem małej architektury uznajemy obiekty architektury ogrodowej znajdujące się na tej samej posesji co ubezpieczony dom, w szczególności zaś są to: altany, tarasy, lampy ogrodowe, chodniki, studnie, posągi, wodotryski, korty, baseny, drogi z płyt betonowych, kostki betonu, ogrodzenie wraz ze stałymi elementami.
Zakres ubezpieczenia:

UBEZPIECZENIE  NAGROBKÓW
. Nagrobki można ubezpieczyć jako dodatkową opcję do polisy domu lub mieszkania.
Zakres ubezpieczenia obejmuje ochronę od zniszczeń w wyniku zdarzeń losowych : huragan, powódź, upadek drzewa, obejmuje także kradzież i dewastację.

 OSZKLENIA
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na:

UBEZPIECZENIE DOMÓW W BUDOWIE
Przedmiot ubezpieczenia
Znajdujący się w trakcie budowy :dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami , budynek gospodarczy lub obiekt małej architektury
Takie bezpieczeństwo zapewnia ubezpieczenie domu w budowie. Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę podczas prowadzenia prac budowlanych tzn. budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa nieruchomości. 
Ubezpieczenie takie swoim zakresem obejmuje zdarzenia losowe tj. pożar, huragan, powódź czy katastrofa budowlana, a także kradzież.
UBEZPIECZENIE     DOMKU  LETNISKOWEGO
Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest;

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.
Ubezpieczenie umożliwia również ochronę mienia od szkód powstałych na skutek:

 


PODRÓŻ    Dla kogo?
Ubezpieczenie turystyczne dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową
Zakres ubezpieczenia
Koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej
     Okres ubezpieczenia
     Można kupić ubezpieczenie na dowolną liczbę dni


NNWPrzedmiot i zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia może obejmować:
Wariant PODSTAWOWY:

Wariant ROZSZERZONY:


ZDROWOTNE

Przedmiot ubezpieczenia

Dla kogo ?

Zakres ubezpieczenia
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na podstawie ubezpieczenia podstawowego:

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie dodatkowe:


Co mam zagwarantowane w ramach poszczególnych świadczeń?


UBEZPIECZENIA ROLNE


Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo
Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo jest pakietem poszerzającym i uatrakcyjniającym ofertę ubezpieczeń rolnych, skierowanym do właścicieli gospodarstw indywidualnych. Chroni między innymi majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a jednocześnie jest ubezpieczeniem prostym w obsłudze i stosunkowo tanim.