Ubezpieczenia Firmowe

 

 1. KOMUNIKACYJNE FLOTOWE
 2. OC PRZEWOŹNIKA

 


KOMUNIKACYJNE FLOTOWE


DLA KOGO
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Klientów Korporacyjnych posiadających flotę  składającą się z co najmniej   20 pojazdów.
KORZYSCI
Produkt ubezpieczeniowy dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdej floty pojazdów,
z uwzględnieniem takich elementów, jak:

ZAKRES I PRZEDMIOT  UBEZPIECZENIA
Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem stanowiące własność lub użytkowane przez dany podmiot gospodarczy.
W skład programu ubezpieczeniowego wchodzą następujące produkty:

Ubezpieczenie Autocasco oparte jest na bazie All risks. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania  z pojazdu.
Ubezpieczenie NW obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu, powstałe w związku z ruchem pojazdu.
Ponadto polisa oferuje ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu,
w odniesieniu do osób trzecich, w przypadku zaistnienia szkód osobowych i rzeczowych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu (ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).
Dodatkowo polisa obejmuje pomoc w organizacji usług assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami, a w szczególności usługi holowania ubezpieczonego pojazdu, transportu zastępczego do miejsca przeznaczenia, zakwaterowania oraz pomocy technicznej i medycznej. W ramach ubezpieczenia ponadto oferowane jest pokrycie kosztów, w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zorganizowania opieki nad dziećmi lub zwierzętami, korzystania z parkingu, wymiany koła lub naprawy opony, otwarcia samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków, oraz dostarczenia paliwa.

Ubezpieczenie majątkowe dla firm
Do kogo adresowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenia  dla  małych i średnich Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Zakres ubezpieczenia
Konstrukcja pakietowa pozwala na kompleksowe zabezpieczenie  majątkowe klientów, poprzez przeniesienie wielu zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Produkt może być sprzedawany w dwóch programach, tj. w programie podstawowym lub rozszerzonym.
Program podstawowy obejmuje:

 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W skład programu rozszerzonego – oprócz ubezpieczeń wymienionych wyżej, wchodzą:

 1. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów  i nośników danych,
 2. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
 3. ubezpieczenie kosztów stałych działalności,
 4. ubezpieczenie wandalizmu,
 5. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 6. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Warunkiem zawarcia dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu rozszerzonego jest zawarcie dwóch dowolnie wybranych ubezpieczeń z programu podstawowego.

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić:

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności, z rozszerzeniem o ryzyko rażącego niedbalstwa
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o:

IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

Zakres ubezpieczenia
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w wyniku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, które nie pozwala dalej pełnić przypisanych mu funkcji oraz:

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyko powodzi.

V. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)
Przedmiot ubezpieczenia

Produkt skierowany do podmiotów gospodarczych, które ponoszą ryzyko przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu, lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów.

Zakres ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie:

oraz:

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o:

VI. Ubezpieczenie kosztów stałych działalności
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są koszty stałe działalności ponoszone na terytorium RP (pod warunkiem, że istnieje odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) poniesione w czasie przerwy lub zakłócenia działalności w wyniku szkody powstałej bezpośrednio wskutek:

Ubezpieczonymi kosztami stałymi działalności są koszty ponoszone niezależnie od wytwarzanej produkcji lub świadczonych usług:

VII. Ubezpieczenie wandalizmu
Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być znajdujące się wewnątrz budynku / lokalu:

Zakres ubezpieczenia
Umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

VIII. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

Zakres ubezpieczenia

 1. I wariant podstawowy obejmuje szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu,
 2. II wariant rozszerzony – obejmuje dodatkowo (oprócz ryzyk wymienionych w pkt. 1) ryzyko wypadku środka transportu, rozboju (rabunku), kradzieży z włamaniem, kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu,
 3. III wariant pełny – obejmuje dodatkowo (oprócz ryzyk wymienionych w pkt. 1 i 2) szkody powstałe wskutek gradu, wandalizmu, trzęsienia ziemi,
 4. IV wariant all risks - obejmuje dodatkowo inne zdarzenia niż te, które zostały wymienione w pkt. 1, 2 i 3 jeżeli w ich następstwie doszło do szkody.

IX. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe podczas wykonywanej pracy zawodowej, polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego oraz ustalone ryczałtowo dodatkowe koszty i świadczenia objęte odpowiedzialnością .
Rodzaje i wysokość świadczeń

 


OC PRZEWOŹNIKA


 

 Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem  ubezpieczenia  jest  odpowiedzialność  cywilna Ubezpieczającego za szkody będące następstwem nienależytego wykonania zawartej umowy przewozu, polegające na częściowym jak i  całkowitym uszkodzeniu lub  też zaginięciu przesyłki towarowej powstałe podczas jej  przyjęcia, aż do jej wydania odbiorcy.

W zależności od miejsca przewożenia towarów,  ubezpieczenie ma zastosowanie w  przypadku:

Zakres ubezpieczenia OC Przewoźnika może zostać  rozszerzony  o włączenie dodatkowych klauzul, które dotyczą: